Soft development 2013

28 april 2014 (verantwoordingsdatum)

Projectaanvrager            : Bucapido, Paul Bateeze
Projectnaam                    :
Soft development 2013
Projectomvang               :
5.000 euro
Aanvraagmaand             :
Juni 2013
Uitvoeringsperiode        :
Juli t/m december 2013

Projectaanvrager
De ontwikkelingsorganisatie Buswale Catholic Parish Integrated Development Organisation (BUCAPIDO) is opgericht in juli 2005.
Aanvraagprocedure
De Stichting Uganda is vanaf haar oprichting in 1989 actief in Buswale, de parochie waar Kees Spil tot zijn dood in oktober 1988 werkzaam was. Jaarlijks is een deel van de door de stichting ontvangen gelden bestemd voor deze parochie. De procedure die hierbij wordt gevolgd is de volgende. Bucapido stelt een lijst met activiteiten op waar zij zich op wil richten. Joseph Mangeni bespreekt dit met Paul Bateeze, waarna Paul een projectaanvraag indient met daarin opgenomen de voorgenomen acties in een bepaalde periode en het bijbehorende budget. De Stichting Uganda beoordeelt de aanvraag, past die eventueel aan en maakt het goedgekeurde budget over. Na afloop ontvangt zij dan een verantwoordingsrapport plus foto’s van de gerealiseerde zaken.
Soft Development programma
De meeste mensen in landelijk Uganda denken dat ze wel worden geholpen en zijn daardoor behoorlijk afwachtend. Op deze manier verzuimen ze initiatief te nemen, zeggend dat ze arm zijn. Maar ze hoeven niet echt arm te zijn, ze hebben immers hulpbronnen zoals land, vee en kippen. Daarom is het nodig hun houding te veranderen, hen te laten inzien dat dingen mogelijk zijn en hen aan te moedigen om samen te werken, de vereiste hoeveelheid en kwaliteit van producten te produceren en overschotten gezamenlijk op de markt te brengen. Op deze manier zouden ze een betere onderhandelingspositie ten opzicht van handelaren hebben.
Om deze afwachtende houding te doorbreken is het zogenaamde soft development programma bedacht. Hieronder vallen de volgende activiteiten.
1. Een enquête uitvoeren en de status-quo van de beoogde activiteiten in de doeldorpen vaststellen.
2. Het vergroten van gemeenschapsparticipatie, om zo de doelgroepen te betrekken bij het identificeren, plannen en beheren van hun eigen ontwikkelingsinitiatieven, zowel op huishoudniveau als op gemeenschapsniveau.
3. Het vergroten van voedselzekerheid voor huishoudens. Verbeter de belangstelling en opleiding in technieken voor voedselproductie. Voorzie de deelnemers aan het programma van verbeterde plantmaterialen zoals maïs, bonenzaden, cassave stengels, bananenuitlopers, enz.
4. Het genereren van een inkomen. Train de huishoudens om goed voor de kippen, geiten en varkens te zorgen. Dieren moeten worden bijgevoerd en indien nodig gevaccineerd. Laat de mensen kennis maken met verbeterde landbouw- en veeteeltmethoden, waardoor je productievere en klimaatbestendigere rassen krijgt.
5. Het opzetten van een boomkwekerij voor het kweken van bomen voor verschillende doeleinden.
6. Het monitoren van het verloop van de activiteiten en bijsturen indien nodig. Rapportering van de resultaten.
Om bovenstaande activiteiten uit te kunnen voeren is veel communicatie nodig. Informatiesessies worden gevolgd door planning- en trainingssessies. Daarnaast moeten ook plaatselijke leiders en niet-deelnemers over de gang van zaken worden geïnformeerd. En dan zijn daar nog andere belanghebbende zoals donoren, bisdom en lokale overheid.
Projectaanvraag
De projectaanvraag betreft vervolgtraining en -begeleiding van programmadeelnemers uit 4 dorpen en 6 groepen.
Projectuitvoering
In april 2014 is het projectverantwoordingsrapport ontvangen. Hier volgen enige vermeldenswaardige zaken.
Positieve ontwikkelingen
1. Een aantal deelnemers is in meer of mindere mate doorgegaan met de uitvoering van hun plan en met wat ze geleerd hebben, met name op het gebied van bananenteelt, cassave, groenteteelt en geiten.
2. De bananen van degenen die de geleerde kennis hebben toegepast, werden niet getroffen door felle zonnestralen die de gewassen van de boeren veel schade hebben berokkend.
3. Sommige boeren genereerden en krijgen nog steeds inkomsten uit de teelt van groenten, met name dodo, tomaten.
4. Sommige hebben hun geiten ingeruild voor koeien en hebben geiten verkocht om schoolgeld voor hun kinderen te betalen.
5. Sommige leden van de gemeenschap hebben hun zelfredzaamheid ontwikkeld en waarderen de kennis en informatie die hen is gegeven.
6. Sommigen hebben grote plannen en vooruitzichten om het beter te doen: inkomsten genereren en in de nabije toekomst commerciële boeren worden.
Uitdagingen
1. De langdurige droogte heeft gewassen vernietigd, vooral moestuinen en de meeste deelnemers hebben geen groenten meer. Door de langdurige droogte hebben de boeren slechte oogsten en weinig voedsel.
2. Goed leiderschap blijft een echte uitdaging.
3. Lange afstanden en slechte wegen.