Soft development 2016

30 oktober 2017 (verantwoordingsdatum)

Projectaanvrager            : Bucapido, Paul Bateeze
Projectnaam                    :
Soft development 2016
Projectomvang               :
5.000 euro
Aanvraagmaand             :
Mei 2016
Uitvoeringsperiode        :
Januari t/m december 2016 

Projectaanvrager
De ontwikkelingsorganisatie Buswale Catholic Parish Integrated Development Organisation (BUCAPIDO) is opgericht in juli 2005.
Aanvraagprocedure
De Stichting Uganda is vanaf haar oprichting in 1989 actief in Buswale, de parochie waar Kees Spil tot zijn dood in oktober 1988 werkzaam was. Jaarlijks is een deel van de door de stichting ontvangen gelden bestemd voor deze parochie. De procedure die hierbij wordt gevolgd is de volgende. Bucapido stelt een lijst met activiteiten op waar zij zich op wil richten. Joseph Mangeni bespreekt dit met Paul Bateeze, waarna Paul een projectaanvraag indient met daarin opgenomen de voorgenomen acties in een bepaalde periode en het bijbehorende budget. De Stichting Uganda beoordeelt de aanvraag, past die eventueel aan en maakt het goedgekeurde budget over. Na afloop ontvangt zij dan een verantwoordingsrapport plus foto’s van de gerealiseerde zaken.
Soft Development programma
De meeste mensen in landelijk Uganda denken dat ze wel worden geholpen en zijn daardoor behoorlijk afwachtend. Op deze manier verzuimen ze initiatief te nemen, zeggend dat ze arm zijn. Maar ze hoeven niet echt arm te zijn, ze hebben immers hulpbronnen zoals land, vee en kippen. Daarom is het nodig hun houding te veranderen, hen te laten inzien dat dingen mogelijk zijn en hen aan te moedigen om samen te werken, de vereiste hoeveelheid en kwaliteit van producten te produceren en overschotten gezamenlijk op de markt te brengen. Op deze manier zouden ze een betere onderhandelingspositie ten opzicht van handelaren hebben. Om deze afwachtende houding te doorbreken is het zogenaamde soft development programma bedacht.                                                                                                                                Hieronder vallen de volgende activiteiten.
1. Een enquête uitvoeren en de status-quo van de beoogde activiteiten in de doeldorpen vaststellen.
2. Het vergroten van gemeenschapsparticipatie, om zo de doelgroepen te betrekken bij het identificeren, plannen en beheren van hun eigen ontwikkelingsinitiatieven, zowel op huishoudniveau als op gemeenschapsniveau.
3. Het vergroten van voedselzekerheid voor huishoudens. Verbeter de belangstelling en opleiding in technieken voor voedselproductie. Voorzie de deelnemers aan het programma van verbeterde plantmaterialen zoals maïs, bonenzaden, cassave stengels, bananenuitlopers, enz.
4. Het genereren van een inkomen. Train de huishoudens om goed voor de kippen, geiten en varkens te zorgen. Dieren moeten worden bijgevoerd en indien nodig gevaccineerd. Laat de mensen kennis maken met verbeterde landbouw- en veeteeltmethoden, waardoor je productievere en klimaatbestendigere rassen krijgt.
5. Het opzetten van een boomkwekerij voor het kweken van bomen voor verschillende doeleinden.
6. Het monitoren van het verloop van de activiteiten en bijsturen indien nodig. Rapportering van de resultaten.
Om bovenstaande activiteiten uit te kunnen voeren is veel communicatie nodig. Informatiesessies worden gevolgd door planning- en trainingssessies. Daarnaast moeten ook plaatselijke leiders en niet-deelnemers over de gang van zaken worden geïnformeerd. En dan zijn daar nog andere belanghebbende zoals donoren, bisdom en lokale overheid.
Projectaanvraag
De projectaanvraag betreft vervolgtraining en -begeleiding van programmadeelnemers van eerder getrainde groepen en 4 nieuwe groepen.
Projectuitvoering
In december 2016 is het financiële gedeelte van het projectverantwoordingsrapport ontvangen en in oktober 2017 het tekstuele gedeelte.                                                                                                          Hier volgen enige vermeldenswaardige zaken.
1. Training Buwagama Primary School in bananenteelt en het verbouwen van groente. Na de voorlichting op de basisschool in Buwagama besloot het schoolbestuur om bananen in de schooltuin te planten op de nieuwe manier, zodat leerlingen en leraren de verbeterde methode voor bananenteelt kunnen leren, zodat ze die dan later in hun eigen huis kunnen implementeren. Ook werden de groentes sukuma, wiki en tomaten geplant. 110 bananenuitlopers werden geplant, waarvan er 83 het goed deden en er 27 werden getroffen door droogte, ziekten en plagen. Het resultaat is dat de leraren sinds april 2017 op school kunnen eten. Elke week oogsten ze 2 á 3 grote trossen bananen. Tot nu toe zijn 3 leraren en 4 ouders aan de slag gegaan om zelf ook bananen op de gedemonstreerde wijze te gaan telen.
2. Training van een groep in de Panga gemeenschap van Christine. De training bestond uit de constructie van een geitenhok en een kippen hok. Ook werd een geitenbok van een verbeterd ras aangekocht en overgedragen aan Christine. De bok werd gekocht om hem te kruisen met lokale geiten om zo een verbeterde lokale geit te telen. Per keer dat de bok in actie komt, betaalt de eigenaar van de geit een klein bedrag. Dit geld wordt opzij gezet om de kosten van een veearts te kunnen betalen mocht de bok ziek worden. Hij is niet uit de streek afkomstig en kan kwetsbaar blijken te zijn.
3. De eerder getrainde groepen in Buwagama, Kithoda en Panga werden bezocht en geïmplementeerde activiteiten werden gemonitord. Daar waar nodig werden extra training en begeleiding gegeven. Zo werd het mulchen van de grond gedemonstreerd en hoe bananenplanten te verzorgen middels zelfgemaakte mest en pesticiden om insecten en kevers die de bananenplanten aantasten te doden.
4. Installatie van 2 zonne-energiepanelen met 8 verlichtingspunten in Buswale primary school.
Toelichting
Bucapido heeft door observaties geleerd dat zien een betere wijze van kennisoverdracht is, dan luisteren tijdens theoretische cursussen. Daarom wordt tegenwoordig het accent meer gelegd op demonstraties.
Zoals die van het telen van de passievrucht. Een vrucht die evenals bananen prima in het tropenklimaat gedijt. Ervaren telers van deze vruchten wordt gevraagd hun kennis te delen door middel van demonstraties en praktische training. ‘Onze mensen hebben meer tijd nodig om een geheel andere teelwijze te leren. Generaties lang hebben ze de oude methode gehanteerd, het kost tijd om dit te veranderen,’ zegt de woordvoerder van BUCAPIDO, ‘we zullen daarom geduldig de verbeterde teelwijze indien nodig keer op keer herhalen’.