Over ons

In 1989 is de Stichting Uganda opgericht om het werk van de in oktober 1988 vermoorde missionaris Kees Spil uit de Zuidermeer (bij Hoorn, Noord-Holland) voort te zetten.

Pater spil
Pater Kees Spil was tot zijn dood werkzaam in de parochie Buswale in Uganda. Vrienden en bekenden uit Nederland hebben hem gedurende zijn twaalfjarige verblijf in de bush verscheidene malen opgezocht en met eigen ogen gezien dat onder zijn bezielende leiding iets moois tot stand werd gebracht. Dit betrof o.a. de bouw van een lagere en middelbare school, een ziekenhuis en een dorpshuis.

Ook de organisatie werd niet vergeten. Zo werd een parochieel ontwikkelteam opgericht alsmede speciale groepen, gericht op vrouwen en jongeren. Uitgangspunt is dat de bevolking zelf een actieve betrokkenheid toont.

Bij de dood van pater Kees dreigde alles wat in twaalf jaar was opgebouwd voor niets te zijn geweest. Om het stilvallen van de activiteiten te voorkomen, hebben eerder genoemde vrienden en kennissen in 1989 een stichting opgericht. Het doel is de verdere ontwikkelingen in Buswale financieel te ondersteunen.

Vanaf 1996 is de stichting ook in Kiyunga actief.
De stichting verkrijgt inkomsten door bijdragen van donateurs, nalatenschappen en door het voeren van acties. De op deze wijze verkregen gelden worden voor meer dan 99% naar Uganda overgemaakt. Twee keer per jaar wordt een rondzendbrief uitgegeven. Hiermee worden de donateurs op de hoogte gebracht van het reilen en zeilen van de stichting en de gang van zaken in Buswale en Kiyunga.