Wat doet Stichting Uganda

Oprichting

In 1989 is de Stichting Uganda opgericht om het werk van de in oktober 1988 vermoorde missionaris Kees Spil uit de Zuidermeer  (bij Hoorn, Noord-Holland) voort te zetten.

Pater Kees Spil was tot zijn dood werkzaam in de parochie Buswale in Uganda. Vrienden en bekenden uit Nederland hebben hem gedurende zijn twaalfjarige verblijf in de bush verscheidene malen opgezocht en met eigen ogen gezien dat onder zijn bezielde leiding iets moois tot stand werd gebracht. Dit betrof o.a. de bouw van een lagere en middelbare school, een ziekenhuis en een dorpshuis. Daarbij werd ook de organisatie niet vergeten. Zo werden een parochieel ontwikkelteam opgericht alsmede speciale groepen, gericht op vrouwen en jongeren. Uitgangspunt is dat de bevolking zelf een actieve betrokkenheid toont.

Doelstelling

Bij de dood van Pater Kees dreigde alles wat in twaalf jaar was opgebouwd voor niets te zijn geweest. Om het stilvallen van de activiteiten te voorkomen, hebben eerder genoemde vrienden en kennissen in 1989 een stichting opgericht met als doel de verdere ontwikkelingen in Buswale financieel te ondersteunen. Vanaf 1996 is daar de parochie Kiyunga bijgekomen.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Genereren van opbrengsten middels giften, donaties, legaten en het organiseren van acties en evenementen. De op deze wijze verkregen gelden worden voor meer dan 99% naar Uganda overgemaakt. Twee keer per jaar wordt een nieuwsbrief uitgegeven. Hiermee worden de donateurs op de hoogte gebracht van de gang van zaken in Buswale en Kiyunga. Ook komen daarin de door de stichting ondernomen acties en georganiseerde evenementen aan de orde.

Controle van bestedingen vindt plaats middels verantwoordingsrapporten en visuele inspectie ter plaatse. Het streven is om vanuit het bestuur één keer per 2 jaar de projecten in Uganda te bezoeken. Het laatste bezoek heeft in november 2018  plaatsgevonden.

Beloningsbeleid

Bestuursleden worden niet bezoldigd, noch ontvangen zij een onkostenvergoeding.

Gemaakte kosten zoals reis- en verblijfkosten, drukwerk, porti, kopieën, vergaderkostenetc. worden privé voor rekening genomen door de bestuursleden.

Minder dan 1% van de ontvangsten wordt aan niet te vermijden kosten uitgegeven (bankkosten).